De personele bezetting van het zuidfront Vesting Holland

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de dislocatie en sterkte van de Nederlandse troepen besproken [peildatum 9 mei 1940], waarbij voor het meest eenvoudige en snelle overzicht een indeling naar vak en/of sector is gehanteerd.

Voor de goede orde wordt herhaald dat voor deze studie de begrenzing van het zuidfront valt tussen de uitersten Numansdorp/Willemstad in het westen via Moerdijk en de oostelijk punt van het Eiland van Dordrecht. Hierbij zijn toegevoegd de beide grensbataljons [3GB en 6GB] die een voorname rol zullen spelen in de gebeurtenissen, de volledige Groep Kil alsmede de Lichte Divisie die vanaf 10 mei s'avonds een hoofdrol zou gaan spelen in de gebeurtenissen op het Eiland van Dordrecht en bij Alblasserdam.

De volgorde van behandeling is van west naar oost, en van zuid naar noord.

Voor ieder(e) vak / sector / onderdeel wordt elk aanwezig onderdeel, de lokale commandant, de opdracht / taakstelling, de samenstelling, de (meest accurate) bezetting en de exacte dislocatie weergegeven. Voorts bijzonderheden omtrent (semi)permanente versterkingen en algemene maatregelen van defensie [versperringen, inundaties, etc].