Duits dispositief Fall Gelb

Inleiding

In onderstaande matrix wordt een overzicht gegeven van de Duitse gevechtseenheden die op 10 mei 1940 beschikbaar waren voor het OKW en OKH, alsmede overige landstrijdkrachten zoals de parachutisten (Luftwaffe) en de SS Verfügungstruppen. Bautruppen, die een onzienlijk deel van de tot het Duitse legerpotentieel gerekende sterkte vormden, zijn niet meegenomen in het overzicht. Ook zijn zelfstandige eenheden onder regimentsniveau - zoals zelfstandige artillerie-, FLAK- en pioniereenheden - niet in de opsomming vermeld.

Voorts is van belang dat het tijdstechnische uitgangspunt voor de getoonde gegevens ligt op 9 mei 1940. Operationele wijzigingen, waarvan er legio vanaf het eerste uur plaatsvonden, zijn dus niet verwerkt. Zodoende zijn relatief veel eenheden aangemerkt als operationele reserves en worden sommige eenheden onder legerkorpsen gesorteerd waar zij uiteindelijk niet onder in actie zouden komen. Zeker voor Heeresgruppe A geldt, dat veel eenheden achter de gepantserde voorhoedes zouden worden ingezet voor consolidatie en beveiliging. De toewijzing van die eenheden aan legerkorpsen was een operationele besluitvorming, die hieronder dus niet is weergegeven.

Grof dispositief

Zonder in al te veel detail te vervallen - op deze plaats - is het wellicht prettig om een dispositief op hoofdlijnen in beeld te krijgen. Daarom een beknopte schets van de ontwikkeling van de Duitse eenheden aan de vooravond van Fall Gelb.

Op 9 mei 1940 waren in hoofdzaak troepen uit vijf lichtingen [1 t/m 5e Welle] actief, terwijl van de 6e en 7e lichting ook al eenheden geactiveerd waren. De 8e en 9e lichting waren in oprichting tijdens de eerste fase van de operatie en zou pas bij Fall Rot - de aanval op Frankrijk - operationeel beschikbaar komen. Dat gold overigens voor de 6e en 7e Welle eveneens voor werkelijke operationele inzet. De 8e, 9e en 10e Welle werden vooral gebruikt voor veiligheidsbezettingen.

Op 9 mei 1940 waren er eenheden van tien lichtingen geactiveerd. Het waren 110 reguliere infanteriedivisies, en een infanteriedivisie in oprichting, vier volledig gemotoriseerde infanterie divisies, drie divisies bergtroepen (plus één in oprichting), elf Landschutz divisies (< brigade grootte), vier vestingdivisies, drie gemotoriseerde SS infanterie divisies, een zelfstandig gemotoriseerd SS regiment, een luchtlandingsdivisie, een parachutistendivisie (in werkelijkheid de grootte van een brigade) en enkele kleinere infanterieverbanden. Daarnaast één klassieke cavaleriedivisie en tien tankdivisies, plus een zelfstandig tankbataljon. Bovendien waren er nog infanteriedivisies die tijdens (c.q. na het begin van) de veldtocht werden opgericht, zoals de 270-280 serie, de 4e Gebirgsdivision, en de 11e Panzerdivision. Tenslotte - en die eenheden worden hieronder niet vermeld - een contingent van enige honderdduizenden manschappen in zelfstandige artillerie eenheden, pionier eenheden en vooral in Bautruppen. Die laatste eenheden waren actief kort achter het front om direct infrastructuur te herstellen en aan te leggen. Deze eenheden opsommen zou een boekwerk op zich vergen en daarvoor is niet gekozen.

Naast de verbanden in Noorwegen, Denemarken, Polen en de veiligheidsbezettingen van de grenzen in het thuisland en Oostenrijk, waren de meeste troepen ingedeeld onder vier hoofdgroepen: OKH (merendeels troepen in opbouw en veiligheidsbezetting thuisland), Heeresgruppe A (tegenover België), Heeresgruppe B (tegenover Nederland en noordoosten België) en Heeresgruppe C (tegenover Maginotlinie).

De Heeresgruppe A had in de voorste lijnen vijf legers, van west naar oost het 4e, 12e en 16e Leger in voorste lijn en het 2e en 9e Leger - naar behoeve met reserves in te vullen - in tweede lijn. De Panzergruppe Kleist [22e Leger] had vijf tankdivisies (aangevuld met twee tankdivisies van het korps van Hoth) en een aantal gemotoriseerde divisies. Daarnaast was er nog een aanzienlijke legerreserve, die in hoofdlijnen zou worden ingezet ter uitbouw en beveiliging van de door de voorste eenheden bereikte corridor. De operationele sector lag tussen Luik en Sedan.

De Heeresgruppe B had slechts het 6e en het 18e Leger met een bescheiden legerreserve. Het grote 6e Leger richtte zich op de rechtflank van Heeresgruppe A. Het bescheiden 18e Leger was geheel op Nederland geconcentreerd, met beveiligende taken op de rechtervleugel van het 6e Leger. Het 7e Fliegerkorps, dat uit 22.(LL)ID en 7.FD bestond, viel rechtstreeks onder de Luftwaffe. Het wordt desondanks benoemd omdat het een duidelijke rol speelde in de landoorlog. Gemakshalve wordt het 7e Flieger Korps onder het 18e Leger gepositioneerd, maar in de bevelsketen stond het direct onder de Luftwaffe. Het zou op 14 mei echter onder Heer bevel komen, toen het op 13 mei geactiveerde (en hieronder dus niet benoemde) 39.AK het 7e FK onder operationeel bevel nam.

De Heeresgruppe C had het 1e Leger, dat het noordelijke front tegenover de Maginotlinie vormde (Saar sector) en het 7e Leger dat het zuidelijke front vormde [sector Karlsruhe - Freiburg]. Beide legers hadden een aanzienlijke reserve in tweede lijn. De Heeresgruppe had in Fall Gelb slechts een afwachtende taak en bleef zodoende passief tegenover de Maginotlinie liggen.

Wehrkreis

De meeste eenheden werden binnen een Wehrkreis opgericht en onderhouden. Bespreking daarvan in het hoofdstuk dat de algemene Duitse legerzaken bespreekt. Hoewel in de periode 1934-1940 de meeste eenheden nog een homogeen streekgebonden karakter kenden, werd al vanaf lage lichtingen geschoven met eenheden uit andere Kreise. Sommige eenheden van de lagere lichtingen waren zelfs samengesteld uit verbanden uit wel drie of vier verschillende regio's.

Voor een handig overzicht, hieronder een tabel met de Wehrkreise (mei 1940):

Wehrkreis Hoofdlocatie
I Köningsberg
II Stettin
III Berlijn
IV Dresden
V Stuttgart
VI Münster
VII München
VIII Breslau
IX Kassel
X Hamburg
XI Hannover
XII Wiesbaden
XIII Nürnberg
XVII Wenen
XVIII Salzburg


Overzicht

In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt:

ID staat voor Infanterie Division, PD voor Panzer Division, GebD voor Gebirgsjäger Division (Bergtroepen), KD voor Kavallerie Division (traditionele cavalerie), FD voor Fliegerdivision, GD voor het speciale gemotoriseerde regiment Gross Deutschland, SSLAH voor SS Leibstandarte Adolf Hitler, SSVT voor SS Verfügungstruppe Division, SS TK voor SS Totenkopf Division, SS Pol voor SS Polizei Division en Pz Abt ZbV voor Panzer Abteilung zum besonderen Verwendung. Voorts GrK voor Panzergruppe (von) Kleist, HrG voor Heeresgruppe, OKH voor Oberkommando des Heeres, 21Gr voor 21e Armeegruppe (Noorwegen), GAKN voor Grenzabschnittkommando Nord (S=Süd, M=Mitte) en 'mot.' voor motorisiert (gemotoriseerd).

HGr staat voor Heeresgruppe [legergroep], AK voor Armeekorps [legerkorps]. In de commandantenlijst staan de afkortingen GM [Generalmajor]. GL [Generalleutnant] en in sommige gevallen een toevoeging 'td' [tijdelijk] wat betekent dat iemand tijdelijk in die rang acteerde (enige tijd nadien gevolgd door aanstelling in die rang). In de kolom 'land' wordt het eerste 'doelland' en in veel gevallen ook het tweede 'doelland' weergegeven.

De rangen van de divisiecommandanten zijn de rangen, die ze op het meetmoment 9 mei 1940 hadden. Bron voor de juiste rangsindicatie is het register van Duitse landmachtgeneraals tijdens de Tweede Wereldoorlog ['Die Generale des Heeres'] van Wolf Keilig [ZFH: 519]. Op veel internetbronnen worden onjuiste personen en/of rangen vermeld. Wehrkreis en Welle is voor de eerste vier Wellen bepaald aan de hand van het uitgebreide onderzoekswerk van Werner Haupt [ZFH: 507] en aanvullend voor hogere lichtingen vanuit diverse andere bronnen, waaronder de Lexicon-der-Wehrmacht.

Nadere uitleg over Wehrkreis en Welle is te vinden op de pagina die algemene landmachteenheden voor het Maasfront bespreekt. De lezer bedenke zich dat menige divisie die hieronder wordt genoemd, nog geheel of gedeeltelijk in oprichting was of niet als veldlegereenheid bedoeld was, zoals de Landwehr en Landschutz eenheden.

# Eenheid Welle Kreis HGr Armee AK Land Bevelhebber Bijzonderheden
1 1.ID 1 I B 6 Res B GM P. Kleffel HrG res
2.ID (m) 1 II A GrK 41 Lux/B GL P. Bader
3.ID 1 III A 12 3 Lux/B GL W. Lichel
4.ID 1 IV A 12 Res B GL E.O. Hansen HGr res.
5.ID 1 V A 12 18 Lux/B GL W. Fahrmbacher
6.ID 1 VI A 16 Res Lux/B GL A.C.R.J.M. von Biegeleben HrG res.
7.ID 1 VII B 6 4 NL/B GM E. von Gablenz
8.ID 1 VIII A 4 8 B GL R. Koch-Erpach
9.ID 1 I A 12 Res Lux/B GL G. von Apell HrG res.
10 10.ID 1 II OKH OKH OKH GL C. von Cochenhausen OKH res.
11.ID 1 XI B 6 Res GM H. von Böckmann HrG res.
12.ID 1 IV A 4 2 B GM W. von Seydlitz-Kurzbach
13.ID (m) 1 XI A GrK 14 Lux/B GM F.W. von Rotkirch und Panthen
14.ID 1 IV B 6 11 NL/B GL. F. Kress von Kressenstein
15.ID 1 VII A 16 13 GL F.W. von Chappuis
16.ID (m) 1 VI A 12 6 Lux/B GM H. Krampf Motorisatie gaande
17.ID 1 XIII A 16 13 Lux/B GL H. Loch
18.ID 1 VIII B 6 4 NL/B GM F.C. Cranz
19.ID 1 XI B 6 11 NL/B GM O. von Knobelsdorff
20 20.ID (m) 1 X B 6 Res GL M. von Wiktorin HrG res.
21.ID 1 I A 12 18 Lux/B GM O. Sponheimer
22.ID 1 X LL LL LL NL GL H. von Sponeck LL div., 7.FK
23.ID 1 III A 12 3 Lux/B GL W.K.T. von Brockdorff-Ahlefeldt
24.ID 1 IV A 12 6 Lux/B GM J. von Obernitz
25.ID 1 V A 12 18 Lux/B GL E.H. Clössner
26.ID 1 VI A 16 Res GL S. von Förster Armee res.
27.ID 1 VII A 12 Res GL F. Bergmann HrG res.
28.ID 1 VIII A 4 8 B GL H. von Obstfelder
29.ID (m) 1 IX A GrK 14 Lux/B GM W. von Langermann und Erlencamp
30 30.ID 1 X B 6 9 NL/B GL K. von Briesen
31.ID 1 XI B 6 11 NL/B GL R. Kämpfe
32.ID 1 II A 4 2 B GL F. Böhme
33.ID 1 XII A 16 Res GM R. Sintzenich HrG res.
34.ID 1 XII A 16 23 Lux/B GL H. Behlendorff
35.ID 1 V B 6 4 NL/B GL H.W. Reinhard
36.ID 1 XII A 16 7 Lux/B GL G. Lindemann
44.ID 1 XVII OKH OKH OKH GM F. Siebert OKH res.
45.ID 1 XVII OKH OKH OKH GL F. Materna OKH res
46.ID 1 XIII OKH OKH OKH NL/Res GL P. von Hase IR.72 LL NL / OKH res.
40 50.ID 1 III OKH OKH OKH GL K. Sorsche OKH res
52.ID 2 IX A 16 Res GL H.J. von Arnim 16.Armee res
56.ID 2 IV B 6 9 NL/B GM K. Kriebel
57.ID 2 VII OKH OKH OKH GL O. Blümm OKH res.
58.ID 2 X A 16 23 Lux/B GM I. Heunert
60.ID (m) 1 II OKH OKH OKH GM F. Eberhardt Motorisatie gaande
61.ID 2 I B 6 4 GL S. Hänicke
62.ID 2 VIII A 4 15 B GM W. Kleiner
68.ID 2 III A 16 7 Lux/B GM G. Braun
69.ID 2 VI 21Gr 21Gr 21Gr N GM H. Tittel Noorwegen
50 71.ID 2 XI A 16 Res GL K. Weisenberger 16.Armee res
72.ID 2 XII OKH OKH OKH GL F. Mattenklott OKH res.
73.ID 2 XIII A 16 Res GL B. Bieler 16.Armee res
75.ID 2 II C 1 12 Fr GM E. Hammer
76.ID 2 III A 16 23 Lux/B GM M. de Angelis
78.ID 2 V OKH OKH OKH GL C. Gallenkamp OKH res.
79.ID 2 XII C 1 30 Fr GM K. Strecker
81.ID 6 VIII OKH OKH OKH GM F.W. von Löper OKH res.
82.ID 6 IX OKH OKH OKH GM J. Lehmann OKH res.
83.ID 6 XI OKH OKH OKH GM K. von der Chevallerie OKH res.
60 86.ID 2 VI OKH OKH OKH GM J. Witthöft OKH res.
87.ID 2 IV A 4 8 GM B. von Studnitz
88.ID 6 XIII OKH OKH OKH GM F. Gollwitzer Opbouw in WK
93.ID 5 III C 1 30 Fr GL O. Tiemann
94.ID 5 IV C 1 Res Gen H. Volkmann HrG res.
95.ID 5 IX C 1 30 Fr GL H.H. Sixt von Arnim
96.ID 5 XI C 7 Res GM E. Vierow HrG res
98.ID 5 XIII C 1 Res Fr GM H. Stimmel HrG res.
161.ID 7 I OKH OKH OKH GM H. Wilck OKH res
162.ID 7 II OKH OKH OKH GM H. Franke OKH res
70 163.ID 7 III 21Gr 21Gr 21Gr N GM E. Engelbrecht Noorwegen
164.ID 7 IV OKH OKH OKH GM J. Folttmann OKH res.
167.ID 7 VII OKH OKH OKH GL O. Vogl OKH res.
168.ID 7 VIII OKH OKH OKH GL td H. Mundt In opbouw
169.ID 7 IX OKH OKH OKH GM td H. Kirchheim OKH res
170.ID 7 X Den Den Den Den GM W. Witke Denemarken
181.ID 7 XI 21Gr 21Gr 21Gr N GM K. Woytasch Noorwegen
183.ID 7 XIII OKH OKH OKH GM B. Dippold OKH res.
196.ID 7 XX 21Gr 21Gr 21Gr N GL td R. Pellengahr Noorwegen
197.ID 7 XXI OKH OKH OKH GM H. Meyer-Rabingen OKH res.
80 198.ID 7 Prag Den Den Den Den GM O. Roetig Denemarken
199.ID 7 Opr Opr Opr D GM H. von Kempski In oprichting
205.ID 3 V OKH OKH OKH GL E. Richter OKH res.
206.ID 3 I GAKN GAKN GAKN Pl GM H. Höfl Polen
207.ID 3 II B 18 10 NL GL K. von Tiedemann
208.ID 3 III B 18 Res NL/B GM M. Andreas HrG res.
209.ID 3 IV GAKM GAKM 32 Pl GM H. Stengel Polen
211.ID 3 VI A 4 Res GM K. Renner HrG res.
212.ID 3 VII OKH OKH OKH GM T. Endres OKH res.
213.ID 3 VIII GAKM GAKM 35 Pl GM R. de l'Homme de Courbiere Polen
90 214.ID 3 IX 21Gr 21Gr 21Gr N GM M. Horn Noorwegen
215.ID 3 V C 1 37 GM B. Kniess
216.ID 3 XI B 6 9 GL H. Böttcher
217.ID 3 I OKH OKH OKH GL R. Baltzer OKH res.
218.ID 3 III GAKM GAKM 36 Pl GL W. Grote Polen
221.ID 3 VIII OKH OKH OKH GL J. Pflugbeil OKH res.
223.ID 3 IV B 6 Res GL P.W. Körner HrG res.
225.ID 3 X B 18 Res NL/B GL E. Schaumburg HrG res
227.ID 3 VI B 18 10 NL GM F. Zickwolff
228.ID 3 I GAKM GAKM 35 D GL H. Suttner Polen
100 231.ID 3 XIII GAKS GAKS 34 Pl GM H. Schönhärl Polen
239.ID 3 VIII GAKS GAKS 34 Pl GM F. Neuling Polen
246.ID 3 XII C 1 37 Fr GL E. Denecke
251.ID 4 IX A 4 5 Lux/B GL H. Kratzert
252.ID 4 VIII C 1 12 Fr GL V. Böhm-Benzing
253.ID 4 VI B 6 27 B GL F. Kühne
254.ID 4 VI B 18 26 NL GL td W. Behschnitt
255.ID 4 IV B 6 Res GM W. Wetzel HrG res.
256.ID 4 IV B 18 26 NL GM G. Kauffmann
257.ID 4 III C 1 14 Fr GL M. Viebahn
110 258.ID 4 II C 1 12 Fr GL W. Henrici
260.ID 4 V OKH OKH OKH GL H. Schmidt OKH res.
262.ID 4 XVII C 1 14 Fr GL E. Theissen
263.ID 4 XII A 4 2 GM F. Karl
267.ID 4 XI A 4 8 GL E. Fessmann
268.ID 4 VII C 1 14 Fr GM E. Straube
269.ID 4 X B 6 27 NL/B GM E.E. Hell
290.ID 8 X OKH OKH OKH GL M. Dennerlein In oprichting (i.o.)
291.ID 8 I OKH OKH OKH GM G. Herzog i.o.
292.ID 8 II OKH OKH OKH GM M. Dehmel i.o.
120 293.ID 8 III OKH OKH OKH GM J. Russwurm i.o.
294.ID 8 IV OKH OKH OKH GL td O. Gabcke i.o.
295.ID 8 XI OKH OKH OKH GM H. Geitner i.o.
296.ID 8 XIII OKH OKH OKH GM W. Stemmermann i.o.
297.ID 8 XVII OKH OKH OKH GL. M. Pfeffer i.o.
298.ID 8 VIII OKH OKH OKH GM W. Gräsnner i.o.
299.ID 8 IX OKH OKH OKH GM W. Moser i.o.
311.ID 3 I GAKN GAKN GAKN Pl GM P. Gerhardt Landschutz
351.ID 9 XVII GAKN GAKN 34 Pl GM P. Göldner Landschutz
358.ID 9 VIII GAKS GAKS 34 Pl GM R. Pilz Landschutz
130 365.ID 9 V GAKS GAKS 34 Pl GM K. Haase Landschutz
372.ID 9 IV GAKM GAKM 36 Pl GM F. von der Lippe Landschutz
379.ID 9 IX GAKM GAKM 32 Pl GM L. Müller Landschutz
386.ID 9 III GAKM GAKM 35 Pl GM td W. Edler Herr von Plotho Landschutz
393.ID 9 VI GAKM GAKM 36 Pl GM T. von Wrede Landschutz
395.ID 9 I GAKN GAKN 45 Pl Onb. Landschutz
399.ID 9 I GAKN GAKN 45 Pl GM H. von Kropff Landschutz
526.ID 8 VI B 18 10 NL GM H. von Sommerfeld Landschutz
554.ID 8 V C 7 Res D GL A. von Hirschberg Stellungdiv.
555.ID 8 VI C 7 25 D GM W. Henrici Stellungdiv.
140 556.ID 8 XII C 7 Res D GL td K. von Berg Stellungdiv.
141 557.ID 8 IV C 7 25 D GM H. Kuprion Stellungdiv.
1.GebD VII A 12 18 B GL L. Kübler
2.GebD XVIII 21Gr 21Gr 21Gr N GL V. Feurstein Noorwegen
3.GebD XVIII 21Gr 21Gr 21Gr N GM E. Dietl Noorwegen
6.GebD Opr Opr Opr D In oprichting In oprichting
7.FD LW LW 7.FK NL GL K. Student Deel B/Nw
IR GD III A GrK 19 B Ob von Schwerin Mot.
IR SSLAH B 18 10 NL Grfr J. Dietrich Mot.
SS VT Div B 18 26 NL Ogrfr P. Hausser Mot.
SS TK Div VII OKH OKH OKH Ogrfr T. Eicke OKH res.
SS Pol. Div III OKH OKH OKH Grfr K. Pfeffer-Wildenbruch OKH res.
1.KD B 18 - NL GM K. Feldt Trad. cav. div
1.PD IX A GrK 19 Lux/B GL F. Kirchner PzGr Kleist
2.PD XVII A GrK 19 Lux/B GL R. Veiel PzGr Kleist
3.PD III B 6 16 NL/B GM H. Stumpff PzK Höpner
4.PD XIII B 6 16 NL/B GM J.J. Stever PzK Höpner
5.PD VIII A 4 15 B GL M. von Hartlieb-Walsporn PzK Hoth
6.PD VI A GrK 41 Lux/B GM W. Kempf PzGr Kleist
7.PD IX A 4 15 B GM E. Rommel PzK Hoth
8.PD III A GrK 41 Lux/B GL A. Kuntzen PzGr Kleist
9.PD XVII B 18 26 NL GM A. von Hubicki
10.PD IX A GrK 19 Lux/B GL F. Schaal PzGr Kleist
Pz Abt zbV 40 III Gr21 Gr21 Gr21 N Obstlt Volcheim 54 tanks (N. + Den.)

 

Informatie zal in de loop der tijd nog worden aangevuld, daar waar onvolledig. Met name voor een aantal Wehrkreis vermeldingen is sprake van tegenstrijdige bronnen en is nadere verificatie vereist alvorens tot publicatie wordt overgegaan.

Indeling naar Armee en Armeekorps (AK)

Hieronder een overzicht van de indeling van de divisies in de verschillende hogere commando's, waarbij divisies aan Heeresgruppe, Armee en Armeekorps zijn gekoppeld. De hogere eenheden worden bovendien gemeld met hun bevelhebbers.

HrG Armee AK Div Commandant Aantekening
A Gen-ob G. von Rundstedt
4 Gen-ob G. von Kluge
2. AK Gen A. Strauss
12.ID
32.ID
263.ID
5.AK Gen R. Ruoff
251.ID
8.AK Gen W. Heitz
8.ID
28.ID
87.ID
267.ID
15.AK Gen H. Hoth
62.ID
5.PD
7.PD
Res
211.ID
A
12 Gen-Ob W. List
3.AK Gen C. Haase
3.ID
23.ID
6.AK Gen O.W. Förster
16.ID
24.ID
18.AK Gen E. Bayer
5.ID
21.ID
25.ID
1.GebD
Res
9.ID
27.ID
A
16 Gen E. Busch
7.AK
36.ID
68.ID
13.AK Gen E. Ritter von Schobert
15.ID
17.ID
23.AK GL A. Schubert
34.ID
58.ID
76.ID
Res
6.ID
26.ID
33.ID
52.ID
71.ID
73.ID
A
PzGrK Gen E. von Kleist
14.AK Gen G. von Wietersheim
13.ID Mot.
29.ID Mot.
19.AK Gen H. Guderian
IR GD Mot.
1.PD
2.PD
10.PD
41.AK GL G.H. Reinhardt
2.ID Mot.
6.PD
8.PD
B Gen-ob F. von Bock
6 Gen-ob W. von Reichenau
4.AK Gen L.T.A.V. von Schwedler
7.ID
18.ID
35.ID
61.ID
9.AK Gen H. Geyer
30.ID
56.ID
216.ID
11.AK GL J. von Kortzfleisch
14.ID
19.ID
31.ID
16.AK Gen E. Höpner
3.PD
4.PD
27.AK Gen K. von Prager
253.ID
269.ID
Res
20.ID (mot.)
1.ID
11.ID
223.ID
255.ID
B
18 Gen G. von Küchler
7.FK GL K. Student Luftwaffe
22.(LL)ID incl IR.72
7.FD
OKH
1.KD
10.AK GL C. Hansen
207.ID
227.ID
IR SSLAH
IR SSDF IR van SSVT
526.ID Landschutz
26.AK Gen A. Wodrig
254.ID
256.ID
SSVT min SSDF
9.PD
Res
208.ID
225.ID
C Gen-ob W. von Leeb
1 Gen-Ob E. von Witzleben
12.AK GL G. Heinrici
75.ID
252.ID
258.ID
14.AK Gen G. von Wietersheim
257.ID
262.ID
268.ID
30.AK Gen O. Hartmann
79.ID
93.ID
95.ID
37.AK GL A. Böhm Tettelbach
215.ID
246.ID
Res
94.ID
98.ID
C
7 GL F. Dollmann
Res
96.ID
554.ID Stellungdiv
555.ID Stellungdiv
556.ID Stellungdiv
557.ID Stellungdiv
OB-Ost GL C.L. von Gienanth
GAKN Gen A. von Vollard-Bockelberg Polen
Stab
206.ID
311.ID Landschutz
45.AK Gen td K. von Greiff
395.ID
399.ID
GAKM GL C.L. von Gienanth Polen
32.AK Gen G. von Pogrell
209.ID
379.ID Landschutz
35.AK GL M. von Schenckendorff
213.ID
228.ID
386.ID Landschutz
36.AK GL C.L. von Gienant (act.)
218.ID
372.ID Landschutz
393.ID Landschutz
GAKS Gen W. Ulex Polen
34.AK Gen H. Metz
231.ID
239.ID
351.ID Landschutz
358.ID Landschutz
365.ID Landschutz
425.IDzbV Landschutz
Den Gen L. Kaupisch
Den Gen L. Kaupisch
170.ID
198.ID
OB Norw Gen N. von Falkenhorst Noorwegen
21.Gr Gen N. von Falkenhorst
69.ID
163.ID
181.ID
196.ID
214.ID
2.GebD Bergtroepen
3.GebD Bergtroepen
40 Pz zbV Tankbataljon
OKH
OKH Reserve
10.ID
44.ID
45.ID
46.ID IR.72 NL
50.ID
57.ID
60.ID
72.ID
78.ID
81.ID
82.ID
83.ID
86.ID
88.ID
161.ID
162.ID
164.ID
167.ID
168.ID
169.ID
183.ID
197.ID
205.ID
212.ID
217.ID
221.ID
260.ID
290.ID
291.ID
292.ID
293.ID
294.ID
295.ID
296.ID
297.ID
298.ID
299.ID
SS Pol Div
SS TK Div