De Fransen

Inleiding

Tijdens de meidagen speelden ook Franse eenheden een belangrijke rol in de gebeurtenissen op het zuidfront. Vrijwel in de gehele zuidwesthoek van ons land werden in de periode 10 – 28 mei diverse Franse eenheden gezien, waarbij het hoogtepunt van de Franse aanwezigheid zonder twijfel tussen 11 en 18 mei kan worden genoteerd.

Het Franse 7e Leger – en enkele daar op 10 mei onder ressorterende eenheden – hadden een opdracht ontvangen om in geval van een Duitse invasie van het westen een rol te spelen bij het beveiligen van de sector Antwerpen en het blokkeren van een Duitse opmars richting deze sector. Bij de uitvoering van deze opdracht zouden enkele Franse eenheden ook delen van het Nederlandse grondgebied bezetten en verdedigen tegen de Duitsers.

In deze module over de Franse troepen in Nederland is getracht een zuiver en zo accuraat mogelijk beeld te schetsen van de kwaliteit, kwantiteit en uitrusting van de Franse eenheden die aan het zuidfront verschenen, waarbij de aandacht iets breder is getrokken, namelijk naar het gehele Franse 7e Leger.

Bezwaarlijk bij deze ambitie bleek de beperking die werd opgelegd vanwege de summiere officiële gegevens die Frankrijk beschikbaar heeft ten aanzien van haar leger in mei-juni 1940. De mate van detail terzake onderdelen kleiner dan een regiment bleek nauwelijks toereikend voor een betrouwbare en accurate opsomming zoals men dat gewend is bij Nederlandse of zelfs Duitse gegevens.

Het voorgaande gezegd hebbende wordt opgemerkt dat de in deze module geprojecteerde gegevens omtrent sterkte en uitrusting gebaseerd zijn op de organieke cijfers. Het is bekend dat met name in de tweede- en derderangs eenheden – het gros van het Franse leger in 1940 – tot wel 40% [neerwaartse] afwijkingen van de sterkte zijn genoteerd, hoewel dit beslist niet voor de hoogste klasse divisies opging. Dit betekent dat de in deze module opgegeven sterktecijfers voor sommige eenheden met een flinke slag om de arm gelezen dienen te worden. Daar waar mogelijk zijn opmerkingen ter aanvulling op de organieke sterkte verwerkt.

De cijfermatige gegevens die in deze module gepubliceerd zijn ten aanzien van het Franse 7e Leger komen vrijwel uitsluitend van de Service Historique l’Armee de Terre [Historische Dienst voor de Landmacht] in [het fort van] Vincennes, het oude Hoofdkwartier van de Franse Strijdkrachten bij Parijs. De aldaar opgezette en uitgegeven inventaris ‘Les Grandes Unites Francaises de la Guerre 1939-1945’ is daarbij leidend geweest. De daaruit verkregen gegevens zijn aangevuld met gegevens verzameld uit andere bronnen.