Auteursblog

In deze sectie houdt de auteur u op de hoogte van nieuwe zaken, weetjes en vooral ontwikkeling van de site. Deze sectie is dan ook voortdurend onderhevig aan actualisatie.

Uiteraard beperkt de blog zich vooral tot de meidagen 1940 aan het zuidfront, maar worden regelmatig zijstappen gemaakt naar andere activiteiten van Stichting Kennispunt Mei 1940.

Stichting Kennispunt Mei 1940

In juli 2008 is door de oorspronkelijke webredactie van Stichting de Greb - uitgebreid met Hugo van Dijk - de Stichting Kennispunt Mei 1940 opgericht. De nieuwe Stichting is echter in december 2011 teruggebracht tot twee bestuursleden, te weten Hugo van Dijk en Allert Goossens.

Vanuit deze Stichting worden onze websites www.waroverholland.nl, www.zuidfront-holland1940.nl en www.maaslinie-mei1940.nl beheerd. Bovendien komt er op de Stichting Kennispunt Mei 1940 URL een centrale Stichting website waarop algemene informatie zal worden geplaatst.

De website www.dordtopenstad.nl, die in wezen een franchise is van de oude Grebbe format maar waarvan de content van (wijlen) Jan van de Vorm is, zal niet in de nieuwe style-sheet worden gepresenteerd en blijft slechts passief in beheer.

Er wordt door de Stichting Kennispunt geen forum of discussiegroep beheerd. Wel kan er per e-mail worden gecorrespondeerd met het beheer.

Jan en Jens van der Vorm

De in 1999 overleden Jan van der Vorm, bekend lokaal historicus te Dordrecht, betekende veel voor de content die ziet op de stad Dordrecht en ten dele de directe omgeving. Jan van der Vorm deed ontzaglijk veel onderzoek en legde buitengewoon waardevolle contacten met oud parachutisten. Daardoor ontstond een schat aan informatie buiten officiële Duitse gevechtsrapporten om, ook in de vorm van afbeeldingen. In 2005 kreeg auteur dezes van zijn zoon Jens van der Vorm - de Rijke de onderzoeksresultaten van Jan van der Vorm overgedragen, met als verzoek die te gebruiken bij het onderzoek naar en de reconstructie van de strijd op het Zuidfront van de Vesting Holland in de meidagen van 1940.

Op 9 oktober 2010 nam Jens van der Vorm zelf ontijdig afscheid van het aardse bestaan. Getroffen door een zware ziekte, die hem overwon, mag Jens niet meemaken dat het onderzoek van zijn vader wordt voortgezet in de onderhavige vorm. Het is met grote verslagenheid dat auteur dezes indertijd vernam van de ziekte van Jens. Het feit dat geen genezing mogelijk bleek was een verschrikkelijk gegeven. Jens heeft echter heel nadrukkelijk verzocht zijn vader's onderzoeken en gegevens te blijven aanwenden voor de reconstructie van de strijd in en om zijn geliefde Dordrecht, waarvan hij middels het reeds gepubliceerde deel lange tijd met instemming 'genoot'. Uiteraard wordt aan zijn wens gehoor gegeven, hoewel dat zonder meer zou zijn gebeurd. Het zij echter benadrukt dat Jan van der Vorm voor de beschrijving van veel zaken rond Dordrecht van buitengewoon groot belang is geweest - en zal blijven zijn.

Plagiaat en misbruik

Plagiaat en misbruik van content/afbeeldingen wordt door onze Stichting Kennispunt Mei 1940 actief bestreden. Wij werken vrijwel altijd mee aan hoffelijke verzoeken tot gebruik van onze kennis, content en beelddragers, zoals talloze instanties en uitgevers weten.

Ongevraagd gebruik of puur misbruik aanvaarden wij niet en wij jagen misbruik(ers) na. In een aantal gevallen is inmiddels een schadevergoeding met misbruikende partijen gesloten, in andere gevallen is content op onze sommatie teruggetrokken.

In één specifiek geval is zoveel misbruik van onze onderzoeken en beelddragers gemaakt, dat wij een fikse vergoeding van de uitgever hebben geëist en gekregen. De desbetreffende uitgever was in alle opzichten zeer schuldbewust en medewerkend, maar de auteur zelf, Aad Spanjaard, heeft nooit dezelfde moed getoond om zijn behoorlijke excuses aan te bieden als hij de moed had om andermans werk zonder enige vorm van toestemming of verwijzing te misbruiken voor eigen gewin.

Het desbetreffende plagiaatwerkje is de 'Historische route - De slag om de Vesting Holland' van Aad Spanjaard uit 2011. Het boekje kwam indertijd al met een erratum, waarbij de stichtingen Oud Loosduinen en Atlantikwall Museum Scheveningen a posteriori werden gemeld als de bronnen waarvan complete pagina's tekst letterlijk waren overgenomen, zonder toestemming, zonder vermelding. Stichting Kennispunt Mei 1940 is ook door Aad Spanjaard bedrogen, hetgeen door de uitgever met schaamte is gecompenseerd. Een boekje zonder bronvermeldingen, zonder 'dankzeggingen', zou echter door geen uitgever moeten worden aanvaard. Dan is immers direct duidelijk dat een auteur of niets nieuws te melden heeft of gewoon andermans informatie staat te verkopen als de zijne. Het laatste is in geval van Aad Spanjaard het geval. 

Uitgevers wees toch eens meer alert op rechten van anderen en neem duidelijk in uw overeenkomsten met auteurs op dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schade door inbreuk van rechten. 'Auteurs' als een Aad Spanjaard, waarvan je je kunt afvragen wat ze kunnen toevoegen, die kennelijk andermans veren nodig hebben om te (kunnen) pronken, dienen onverbiddelijk te worden aangepakt. Vraag als uitgever bij twijfel na of er geen rechten zijn geschonden.

Informatie en ondersteuning van Stichting Kennispunt Mei 1940 bij onderzoeken

Wij worden voortdurend gesteund door derden bij onze onderzoeken en publicaties. Dit kan om heel kleine of zuiver persoonlijke zaken gaan, maar ook om veel omvangrijkere kwesties. Lokale musea of streekhistorici hebben veel informatie aangeleverd. Vaak betreft dit bijvoorbeeld bijzonderheden omtrent vernielingen, exacte locaties van gevechten of overige gebeurtenissen of authentieke aanwijzingen. Wij zijn de mensen die ons die steun leveren heel erg erkentelijk. Ze worden lang niet altijd genoemd in de tekst, omdat dit vaak niet praktisch is.

Een heel belangrijke steun is Erwin Verhoeve geworden. Hij is een verzamelaar van fotomateriaal van met name het 26e Legerkorps en zodoende al lange tijd bij ons werk betrokken. Erwin vraagt niet alleen informatie uit, maar levert ook ontzettend veel aan. Samen met de auteur zijn al diverse lokale onderzoeken tot stand gekomen, ook veldverkenning verricht. Erwin draagt werkelijk substantieel bij als het zaken rondom kunstwerken (sluizen, bruggen) betreft, zeker als ze het pad van de tanks bepaalden. De erkenning voor Erwin zijn bijdragen is aan onze zijde groot.

Belangrijke aanpassingen content

De aard en bedoeling van deze website is dat lezers meegroeien met het onderzoek. Als studie en onderzoek uiteindelijk een stuk content oplevert dat met vertrouwen kan worden geplaatst, dan wordt dit zichtbaar voor de bezoekers. De bezoeker mag er vanuit gaan dat content niet op lichtvaardige gronden wordt gepubliceerd. Desalniettemin blijven onderzoeken op de achtergrond doorlopen. Die onderzoeken leveren regelmatig nieuwe informatie op, soms zelfs nieuw ontsloten bronnen. Dat geeft soms aanleiding reeds geplaatste content te wijzigen. Eén van de grote voordelen van publicatie via nieuwe media, want bij een uitgegeven werk moet men herdukken of errata hanteren, wat lang niet altijd praktisch is. Omdat blijkt dat veel bezoekers de content op deze website uitprinten, kan het desondanks zijn dat men 'oude' informatie heeft opgeslagen of geprint. Omdat de content regelmatig op bepaalde aspecten wordt gewijzigd of aangevuld, kan esentiële informatie zodoende gemist worden. Daarom heeft auteur dezes besloten om voorname wijzigingen langdurig zichtbaar te maken in dit hoofdstuk, zodat bezoekers voor een langere periode na kunnen zien wanneer welk voornaam stuk informatie wanneer is gewijzigd.

[14 januari 2010] Bij de bespreking van Dordrecht 1e fase [10 mei] het spraakmakende verslag van de Gefreiter Böhnisch - een persoonlijk en ongedateerd verslag - opgenomen. Deze parachutist maakte onderdeel uit van de 1e Zug van 3./FJR1 die in de Polder landde en meldde in zijn persoonlijke verslag niet alleen dat in de eerste fase na de landing al 18 man verloren werden, maar bovendien dat het felste vuur uit de richting station kwam. Aangezien zijn verslag al stopt in de vroege fase van de strijd, omdat hij tot de groep behoorde die door AOOI Koster gevangen werd genomen - de eerste actie van de depottroepen (!) - is nog maar eens aangetoond dat die eerste fase van binding en bestrijding van de parachutisten in het geheel op het conto van de spoorwegtroepen moet worden geschreven en niet de depottroepen, zoals de officiele geschiedschrijving ons tot op heden leert.

[28 maart 2010] Bij de bespreking van Maasbruggen Rotterdam (3e fase, 10 mei) is in het sterkte overzicht van de Duitsers aan het einde van de eerste oorlogsdag de aanwezigheid van 6./IR.72 verwerkt. Deze eenheid blijkt al op 10 mei 1940 te zijn geland en direct naar Rotterdam te zijn gestuurd, vermoedelijk om de zware verliezen aan doden en gewonden bij IR.16 op te vangen. Eerder was deze informatie nog niet verwerkt omdat diverse prominente bronnen spraken van IR.72 delen die pas vanaf 11 mei arriveerden. Maar uit allerlei onderzoekingen blijkt dat men daarbij slechts op I./IR.72 wijst en 6./IR.72 kennelijk vele onderzoekers is ontschoten. De database van Brongers aangaande de beide verliezen van 6./IR.72 geeft niet alleen onterecht Pernis als sneuvellocatie, maar bestrijdt ook (onterecht) dat beide militairen op 10 mei omkwamen, zoals de grafgegevens aangeven. Daarbij werd 6./IR.72 niet in Pernis of Hoogvliet ingezet, zo blijkt wel uit gegevens van de verslagen van IR.16.

[23 oktober 2010] Omdat het onderzoek naar de mysterieuze Fallschirmjäger Ersatz und Ergänzungsbatallion nog steeds intensief wordt voortgezet, is inmiddels vanuit de archieven van de BDF en de WASt aanvullende informatie ontvangen over personeel van die eenheden. De nieuwste informatie is verwerkt in de content, in het bijzonder in het hoofdstuk Wieldrecht 1e fase (11 mei), waar het depotbataljon der parachutisten vrij uitgebreid wordt besproken.

Onderzoeken

Voor de lezer/bezoeker is de hoeveelheid energie, tijd en geld die gaat zitten in de talloze onderzoeken niet zichtbaar. U ziet slechts de resultaten ervan. Vele onderzoeken zijn echter gaande, en dan blijkt dat je jarenlang studeren niet als garantie kunt zien voor het beheren en bezitten van de 'juiste' informatie. Dat geldt voor ondergetekende beslist ook.

[19 juli 2008] Het onderzoek naar het militair beleid in het kantonnement Dordrecht wordt sterk bemoeilijkt door het feit dat een aanzienlijk deel van de verslagen van de stafleden die op het kantonnementsbureau zaten - w.o. verslagen van kapitein-adjudant q.q. chef-staf depot G. van der Mark - achter slot en grendel zitten. Kapitein van der Mark en overste Mussert waren naoorlogs onderwerp van evaluatie door de Zuiveringscommissie Officieren (o.l.v. luitenant-generaal J.J.G. van Voorst tot Voorst). Gezien de gevoeligheid van de informatie zijn deze dossiers tot 2021 niet ontsloten en dus achter slot en grendel bij het Nationaal Archief. Auteur heeft een verzoekschrift ingediend deze dossiers voor krijgshistorisch onderzoek te mogen inzien. Als toestemming daarop wordt geweigerd zal een voornaam deel van het kantonnementsbeleid niet worden ontsloten en dat zal beslist hier en daar beperkend werken. Gelukkig is er voor veel gebeurtenissen een overdaad aan informatie bij andere onderdelen en het dept Pontonniers en Torpedisten. [28 juli update] Er is toestemming verkregen het dossier in te zien.

[5 december 2009] Het Sinterklaas cadeautje dit jaar [2009] was het bataljonsverslag van II./FJR1, dat rond de Moerdijkbruggen landde. Het geeft aanleiding bepaalde details van de content aan te passen. Met name ten aanzien van 5./FJR1, 6./FJR1 en 12./FJR1. Voorts blijkt de bewapening van 8./FJR1 niet organiek te zijn geweest, omdat men besloot de 8 cm mortieren bij het Erd Staffel achter te laten.

Erevelden op de website

Er wordt door de Stichting Kennispunt Mei 1940 bewust voor gekozen om óók de Duitse militairen op het virtuele ereveld op te nemen. De strijd in Nederland anno 1940 geeft wat de Stichting betreft geen enkele aanleiding 70 jaar na dato de in het 'Grote Leger' verenigde gesneuvelden naar nationaliteit te discrimineren.

[25 januari 2011] Het ereveld Zuidfront zal worden uitgebreid met de gesneuvelde Nederlanders en Duitsers tussen Moerdijk en de Maaslinie. De gesneuvelden aan de Maaslinie (en ten oosten daarvan) zijn evident op onze zustersite Maaslinie te vinden.

Nieuwste toevoegingen

[29 september 2012] Stichting Kennispunt heeft een uitgever (en auteur) aansprakelijk gesteld. Er is een geval ontdekt waarbij niet alleen zwaar plagiaat is gepleegd, maar ook een boek vol staat met afbeeldingen waarvan vele van de websites van de Stichting. Zonder enig contact vooraf, zonder een fatsoenlijk bericht, zonder enige link of verwijzing werd een boek met routegids geschreven en uitgegeven. Wij bieden onze informatie onder de C van Copyright aan. Los van wat de Auteurswet over gebruik van derdenrechten zegt, prevaleert vooreerst fatsoen. Zij die de fatsoensnormen overschrijden en bovendien massief plagiaat plegen en onze afbeeldingen toestemming- en bronloos gebruiken, stellen wij in gebreke. Als dan geen genoegdoening volgt, wordt er geprocedeerd. Pronken met andermans veren is minnetjes. Wij zullen hen die dat praktiseren het vuur aan de schenen leggen. Ze zijn gewaarschuwd!

[29 oktober 2013] Het door auteur eerder voor de Grebbeberg website geschreven verhandeling over Nederlandse militaire rangen en standen is nu tevens opgenomen in de sectie 'Algemeen' van de Zuidfront website. Tevens is een storende fout verbeterd in het artikel in dezelfde rubriek, over Aviolanda. Auteur werd erop gewezen dat de naam Burgerhout meermaals verkeerd was geschreven. Dat is hersteld.

[12 mei 2014Het artikel van de auteur van deze website in 'Terugblik' editie mei 1940 is thans ook alhier on line te lezen. Volg de link hiervoor en een nieuw window opent zich met het artikel in pdf.

[Vanaf hier vindt u alle mutaties compleet]

[6 september 2014] Het recent verscheven boek "Waalhaven - bevlogen verhalen" van Frits Gerdessen en Karel Mallan (p.m.) geeft aanleiding een aantal feiten aan te scherpen aangaande het 3e JaVA op Waalhaven. Andere zaken in dit boek missen bronvermelding of zijn vrijwel zeker onjuist, zoals het aanvalstijdstip van Waalhaven dat als 03.35 uur wordt gegeven. Dat is vermoedelijk een hinderlijke fout in het script of opmaak. In elk geval zou het naar mening van auteur dezes niet kunnen kloppen. Het tijdstip zou 20 minuten voor de officiële aanval zijn geweest. Dat is apert onjuist, wat ook blijkt uit het feit dat de derde gescrambelde G-1 reeds vrijwel direct met Ju-52 in aanraking komt, die immers pas rond 04.30 uur in de sector arriveren.

Ook een aantal andere onjuistheden hebben het boek bereikt of heeft men overeind gelaten. Die laten we maar onvermeld, op één na. Voor auteur dezes was het meest storend dat de auteurs de zeer vermijdbare fout maakten om bij een bekende foto (pg. 68) van het 1e Luchtvaartregiment de oud-oom van de auteur (van deze website), die wachtmeester-vlieger op de D-21 was en Jacob (Jaap of Jacky) van Zuylen heette, als waarnemer Jacques van Zijlen te duiden.

Anderzijds is het boek een aanrader voor een ieder die de Militaire Luchtvaart van mei 1940 boeiend vindt. Karel Mallan heeft veel verdiensten gehad voor de plaatselijke oorlogsgeschiedschrijving, zoals Jan vd Vorm dat voor Dordrecht had. Mallan overleed in 2008, maar liet een schat aan informatie achter. Frits Gerdessen, luchtmachthistoricus, pakte de uitdaging op om met scripts en informatie van Mallan een boek over Waalhaven samen te stellen. Daarbij werd met name de bloemlezing van persoonlijke gesprekken van Mallan met deelnemers aan de strijd - vooral voortkomend uit interviews in de jaren zeventig en tachtig - een element dat veel informatie toevoegt over personen en de persoonlijke details van vliegers en grondpersoneel. Door die persoonlijke overlevering van vele zitten in het boek enige onvermijdelijke foutjes of onjuistheden die louter aan de geïnterviewde personen zijn op te hangen. Dat hindert nauwelijks, op een enkele slordige fout van de samenstellers na. Het boek [ISBN 978-90-8616-134-8] is echter zeer betaalbaar en te bestellen bij Lanasta.

[7 september 2014] De dood van de Duitse vlieger Schild hadden wij in eerdere fase op 11 mei 1940 staan, later aangepast toen een tweetal onderzoekers ons met een vermissingstelegram meldden dat het om 10 mei 1940 moest gaan. Uiteindelijk hebben wij recent overduidelijk bewijs ontvangen dat het vermissingstelegram weliswaar inderdaad 10 mei 1940 aangaf, maar dit een fout was en uiteindelijk werd vastgesteld dat Schild met een Bf-109 van 3./JG.51 op 11 mei 1940 vermist raakte na een luchtgevecht. Dit laatste vermoedelijk met een formatie RAF jachttoestellen. Aldus hebben wij onze informatie aangepast. Tipgever was Jaap Woortman.

Er is door Karel Mallan's gesprekken met sergeant-vliegtuigmaker Groenendijk bekend welke Nederlandse militair op 10 mei de Oberleutnant Lampertsdörfer naar Pernis chauffeurde. Dat is opgenomen in de content.

[8 september 2014] Boekbespreking opgenomen "Waalhaven - bevlogen verhalen".

[29 november 2014] De komende tijd gaan we de content weer uitbreiden. Enige modules van de website over de slag om de Grebbeberg, oorspronkelijk van de hand van auteur dezes, worden ook op deze website aangeboden.

Daarnaast gaan we vanaf december 2014 de hoofdcontent weer uitbreiden. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan andere onderzoeken, waarvan enige bij het NIMH zijn gedeponeerd. Thans is weer tijd om het onderzoek op te pakken voor content op deze website.

[30 december 2014] Een grote hoeveelheid nieuwe informatie, waaronder geboortedatums en geboorteplaatsen, van alle Franse gesneuvelden aan het verwerken op het virtuele ereveld.

[2 januari 2015] Er is een achttal graffoto's geplaats van Britse vliegers, eerder al een andere individuele foto. De foto's zijn genomen door de heer R. den Ouden en waren van dusdanig uitstekende kwaliteit dat wij ze hebben geplaatst. UIteraard onder onze uitdrukkelijke dankzegging voor deze belangenloze inspanning.

Voorts is er op dit moment content voor twee nieuwe hoofdstukken voor de derde strijddag (12 mei) in bewerking. Het betreft 6.GB en de Duitse aansluiting op 12 mei bij Moerdijk. Enig (nader) brononderzoek houdt publicatie tot nu toe nog op, maar wat in het vat zit verzuurd niet. Wij plaatsen onze content pas als we echt voelen dat we zorgvuldig brononderzoek hebben gedaan en daarbij past geduld.

[4 januari 2015] Nieuw hoofdstuk toegevoegd, 6e Grensbataljon op 12 mei. Kaartmateriaal ter verduidelijking van de tekst is in bewerking en wordt spoedig toegevoegd samen met enige andere afbeeldingen.

[13 januari 2015] De afgelopen twee weken is er nieuwe content geplaatst en zijn er wat cosmetische wijzigingen doorgevoegd. Meer nieuwe content is in bewerking en volgt op korte of middellange termijn.

[27 januari 2015] Bij het recent toegevoegde hoofdstuk over het 6e Grensbataljon is vandaag een duidelijke stafkaart van het operatiegebied toegevoegd. Door omstandigheden duurde dat wat langer dan gepland. Daarvoor excuses. Het leest lastig zonder kaartmateriaal. Wij trachten dit steeds tijdig toe te voegen, maar door andere beslommeringen was dat in dit geval laattijdig.

Er is een stuk content in bewerking over de 12e mei rond de aansluiting van de Duitse troepen met hun para's bij Moerdijk. Dit is wederom een complex ruimtelijk verhaal waarvoor we echter het kaartmateriaal al scherp hebben staan, maar de content nog een laatste controleslag moet krijgen. We zullen beschrijven hoe de formatie van de Gruppe Wüttlitz zich richting westen begeeft en vervolgens over Wilhelminakanaal en Markkanaal komt om aansluiting te maken met eigen troepen.

Lokaal is er een wilde verraadtheorie rond een onverhoopt niet vernielde brug. Wij zullen aantonen dat dit niet aan de orde was, bovendien nauwelijks enige impact zou hebben gehad. De content komt hopelijk deze week beschikbaar, e.e.a. afhankelijk van onze capaciteit. In elk geval binnenkort dus deze nieuwe content.

[24 februari 2015] Het nieuwe hoofdstuk over het bruggenhoofd Moerdijk op 12 mei 1940 is toegevoegd. Daarin een verhandeling van de aansluiting van de Duitse landmacht voorhoede op het parachutistenbruggenhoofd.

Bij de analyse en beoordeling van de vele lokale gebeurtenissen rond de 14 (!) bruggen die in de sector relevant in beeld komen is de steun van Erwin Verhoeve zeer groot geweest. Zijn interesse in de route die de 9e Panzerdvision door Nederland aflegde en de onderzoekingen van de auteur kwamen uitstekend samen. Erwin is ook de gene geweest die de stafkaart van auteur voorzag van relevante 'opdruk' met de status der bruggen en de route van de voorste Duitse eenheden op 12 mei 1940.

[25 februari 2015] Auteur werd door een genealogisch onderzoekster (mw Y. Schuak) gewezen op enkele aanvullende feiten over Frans Jelinger, één van de 21 gedetineerde 'prominenten'. Jelinger behoort tot de paar 'prominenten' van wie het nauwelijks bekend is wat hen tot dit illustere gezelschap van de 21 deed toetreden. De aanvullende informatie is verwerkt en leidt onder meer tot bekenheid van de volledige voornamen en een aantekening betreffende Jelinger in het Rotterdamse bevolkingsregister. Uit nader onderzoek bleek de veroordeling voor enige economische delicten. E.e.a. is aangevuld in het desbetreffende artikel over de 21.

[1 maart 2015] In het nieuwste hoofdstuk over Bruggenhoofd Moerdijk op 12 mei 1940 de bijgevoegde kaart in verbeterde versie toegevoegd.

[9 maart 2015] Het hoofdstuk 'Lichte Divisie - 2e Fase' op 12 mei is met een aanzienlijk stuk aangevuld en komt deze avond aldus live. De 3e Fase is volop in bewerking. Dit zal de confrontatie met de Gruppe de Boer en de gevechten in Dordrecht ZO en bij het station bespreken.

[16 maart 2015] In het 'Algemeen' artikel over overste J.A. Mussert is de foto aangepast. Een zeer uitgebreid hoofdstuk over de gebeurtenissen rond overste Jo Mussert op 12 mei is in bewering. Het zal in gaan op de bizarre gebeurtenissen rond de overste op 12 mei in Dordrecht, wanneer allerhande autoriteiten vooral bezig lijken met verraad- en disfunctioneren in plaats van de noodzakelijke oorlogsvoering. Een reconstructie van de Griekse tragedie rond een overste met een besmette naam zal duidelijk maken welke invloeden er allemaal rond Dordrecht speelden en tot in welke dimensie hoofdrolspelers, van wie vele beroepsmilitairen, zich tot totale paranoia en achterklap verlagen, en erin slagen om met elkaar totale karaktermoord te plegen. De invloed op de uiterst povere gevechtsprestaties van de Lichte Divisie was vermoedelijk slechts gering, hoewel de hoofdofficieren van deze vermeend beste Nederlandse manoeuvre eenheid uiteraard hun best deden om alles en iedereen als schuldige aan te wijzen behalve henzelf. Saillant detail: de enige werkelijke NSB'er in hun midden was hun eigen divisiecommandant, de kolonel Van der Bijl, die al vooroorlogs zeer expliciet zijn steun aan de NSB had laten blijken en nog in 1940 zich in dienst van de bezetter zou laten stellen.

[30 maart 2015] Het dossier over overste Jo Mussert is een uiterst boeiend, maar tevens complex geheel. Vele jaren wordt door auteur dezes al onderzoek gedaan naar de overste en vooral de gevechtsomstandigheden en overige contemporaine gebeurtenissen op de achtergrond van zijn functioneren. Op 12 mei 1940 rond 18:00 uur bereikt de controverse rond kantonnementscommandant Mussert een climax, die pas qua brisante lading zal worden ingehaald door de anticlimax, de moord op dezelfde overste op 14 mei te Sliedrecht.

In twee delen worden de zaken op 12 mei rond Jo Mussert behandeld. In het eerste deel, vandaag geplaatst, wordt de persoon zelf uitgelicht. In het tweede deel de gebeurtenissen en de overige spelers in dit macabere spel. Een fascinerend, ontluisterend en tragisch dossier, zonder winnaars.

[9 april 2015] Het tweede en laatste deel van het dossier over Jo Mussert is geplaatst.

[26 april 2015] Vandaag enkele foto's toegevoegd en enige grafpagina's bijgewerkt met fotomateriaal en vernieuwde informatie. Binnenkort nog meer nieuwe content, wanneer de zware gevechten in de late middag en avond van 12 mei 1940 in Dordrecht worden beschouwd. Hoe het kwam dat men een eigen vaandrig uit een kerktoren schoot en welke Duitsers de Nederlandse wielrijders verrasten toen zij zich gereedstelden voor de eerste grote actie vanuit de stad richting Wieldrecht. Hoe 500 Duitse infanteristen een vijfvoud van de Lichte Divisie terug achter de Spuihaven (gracht) wisten te drijven.

[16 mei 2015] We legden de hand op een manuscript van een Duitse Oberleutant van de verbindingstroepen, die zeer nauwgezet een actie beschrijft van twee verbindingsofficieren van NaRgt.529, dat de Heeresnachrichten voor 26.AK verzorgde, die bij Mill op 11 mei onder vuur van nog actieve Nederlandse kazematten kwamen. Daarbij werd één der officieren, een Leutnant G., dodelijk geraakt. Deze Leutnant G. staat echter niet op de formele registratielijsten als gesneuveld. Het rapport laat over dat feit echter geen vraagteken, want de dood van de officier (hij was in de maag geschoten door een mitrailleurkogel) maakte veel indruk. Deze lijkt echter alleen maar aan te sluiten bij de Lt Wolfram Galle die in Lommel (B.) werd begraven.  Dat is op zich niet heel bijzonder, want er werd volop met patiënten en gevallenen 'gezeuld', maar laat toch een kleine 'mits' over als wij Lt Galle toevoegen aan de slachtofferlijst van de slag om Mill. Overigens, als het deze Lt Galle niet zou blijken te zijn, dan hebben we een onbekende Lt. G. als slachtoffer over, want een andere luitenant met een achternaam beginnend met G. hebben we niet in de sector van de Peel-Raamstelling.

[22 mei 2015] Mede naar aanleiding van de steeds maar toenemende rechtstreekse vragen aan onze Stichting omtrent de gebeurtenissen in mei 1940 en de mogelijkheden voor onderzoekers, geïnteresseerden of familieleden om zaken zelf uit te pluizen en in te zien hebben wij een bezoekersinformatie pagina ingericht met adresgegevens van veel archiefdiensten en overige veel gevraagde informatie.

[28 okt 2015] Op de website is er weinig nieuwe content geplaatst de afgelopen maanden, maar dat heeft niets te maken met passiviteit. Wel alles met nader uit (moeten) zoeken van zaken en locatiebezoeken. En aangezien er zeer complexe episodes voorliggen, is het samenbrengen van alle informatie en het netjes analyseren van alle zaken een langdurig proces. Wij hopen uw geduld uiteindelijk te belonen met kwalitatief waardige informatie.

[6 december 2015] In onze proloog zijn de laatste tijd enige verbeteringen aangebracht. We werden geattendeerd op een hinderlijke fout bij onze beschrijving van het Saaroffensief. We hadden daar een verkeerde bevelhebber vermeld, Faury in plaats van Prételat. De fout is hersteld, waarbij de tekst bovendien iets informatiever is geworden. Daarnaast hebben wij 'het Franse 7e Leger' een eigen hoofdstuk gemaakt in plaats van onderdeel van de grotere bespreking over het grote Noordoostelijke Franse leger. Uiteindelijk is het 7e Leger immers de enige speler die ons studiegebied zal betreden.

[4 januari 2016] We zijn door een oplettende en attente lezer, de heer T.S., geattendeerd op het feit dat de bekende foto van de uitgeschakelde Sd.Kfz.231 pantserwagen met een poserende burger ernaast niet aan het Maas-Waalkanaal werd genomen - wat wij eerst uitdroegen - maar vrijwel zeker langs de weg Weert-Eindhoven staat. Dat is een mogelijkheid die wij zeer valide achten, omdat rapporten hier melden dat enige Duitse paw van 1.AA op 11 mei hier tegen een cluster van Nederlandse PAG opstellingen aanliepen. Ook de omgeving past bij de foto. Een 100% zekerheid hebben wij (nog) niet, maar we vinden de uitleg zo aannemelijk dat we wel ons fotobijschrift hebben gewijzigd. Het betreft foto 4441 en deze wordt weergegeven bij de beschrijving van de gebeurtenissen nabij Weert op 11 mei 1940.

[6 februari 2016] We hebben nieuwe informatie over inzet van Abwehrmensen op het Zuidfront. Dit was aanleiding om het artikel over Brandenburger Kommandos en overige Abwehr handelingen aan te passen.

[13 maart 2016] Er is content in voorbereiding betreffende de gevechten op 12 mei 1940 bij Den Dungen en onder Hilvarenbeek.

[27 maart 2016] Nadere bestudering van de gebeurtenissen en verslagen nopen tot aanpassing van de beschrijving van het gevecht langs de Zuid-Willemsvaart. Dat betreft dan vooral nadere invulling van details, uitbreiding van de beschrijving bij Heeswijk, Veghel en Keldonk alsmede verbetering van een aantal onduidelijkheden en enkele onjuistheden in de bestaande content. Het gevecht bij Poeldonk/Den Dungen, op 12 mei 1940, krijgt binnenkort een aparte beschrijving op de derde gevechtsdag. De content is in bewerking en vergt nog een veldbezoek voor enige verificatie.

[8 mei 2016] Een aantal passages over de gevechten bij Dongen op 12 mei 1940 zijn aangepast. Deze sector kent een opmerkelijke bronschaarste, zodat wij heel langzaam de puzzel leggen.

[27 juli 2016] Er wordt volop aan informatie en nieuwe onderzoeken gewerkt, hoewel dit op de website niet zichtbaar is.Daarom dit bericht.

[6 november 2016] De nieuwsrubriek 2016 is bijgewerkt en er is een vlieger op het Nederlandse ereveld toegevoegd die daar abusievelijk niet stond vermeld. Het vernoemen van een tweetal T-V bemanningen op het oorlogsmonument te Oud-Beijerland is toegevoegd op de indiividuele grafpagina's.

[22 december 2016] Aanvulling gemaakt op de pagina in de proloog over Hoek van Holland (hoofdonderdeel van de kustartillerie toegevoegd). Tevens de nieuwsberichten 2016 bijgewerkt met de laatste informatie rond de door de auteur uitgegeven boeken.

[8 februari 2017] Helaas moeten wij mogelijk op termijn de websites War Over Holland, Zuidfront en Maaslinie gaan bevriezen en uiteindelijk beëindigen. We missen de tijd en kennis om met de software trein mee te rijden en de beheerder en oorspronkelijke bouwer van de website over de Grebbeberg laat ons helaas met deze materie zitten omdat hij geen tijd meer kan inruimen. Wij hebben de oplossing niet in huis en dus zullen we de befaamde websites over mei 1940 niet lang meer up-to-date kunnen houden. We blijven ons best doen om de zaken op te lossen en onze websites zijn inmiddels al jaarlijks gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek.

[18 februari 2017] Er is een stukje foute informatie over 14.C.Pn gecorrigeerd op diverse pagina's. De sterkte van deze compagnie was onjuist weergegeven.

[19 april 2017] Helaas kunnen wij een deel van de grafpagina's niet meer wijzigen. De content is geschreven in een inmiddels verouderde PHP versie. Om het geheel te updaten naar een nieuwe versie is helaas geen capaciteit. Wij kunnen bij sommige pagina's dus niets meer toevoegen of wijzigen. De snelle vergankelijkheid van ICT is helaas wat ons parten speelt.

[30 mei 2017] We zijn momenteel hard aan het werk om de websites van Stichting Kennispunt Mei 1940 naar een veel lichtere uitvoering om te werken en ze zo te behouden voor onszelf en vooral de bezoekers. Of alle content bewaard blijft en op de wijze gepresenteerd zoals nu is onzeker, maar wij doen ons best.

[9 november 2017] Een verkeerde rangvermelding (res tlt) van de reserve 1e luitenant B.F. Saris is in de content en het namenregister verbeterd.

[11 december 2017] We kregen een namentip t.a.v. een fotobijschrift bij een foto van generaal Von Hubicki. Daarop is het bijschrift verbeterd met deze accurate informatie. Een andere zeer storende fout stond in de Proloog en zag op de spionage op het zuidfront. Er is op gewezen dat daar de Oberleutnant Lamm nog steeds als verrader van Moerdijk stond vermeld terwijl auteur dezes zelf de angel uit dat verhaal heeft gehaald indertijd. Dat is een beetje de valkuil van het op diverse plaatsen herhalen van informatie. Heden hersteld met dank aan de tipgever!

[1 januari 2018] Wegens het overlijden van E.H. Brongers op 22 december 2017 hebben wij een In Memoriam geplaatst in onze categorie 'Algemeen' onder 'Biografiën en personen'.

[3 maart 2018] Een klein foutje hersteld, informatie aangevuld en specifieke gegevens (sneuvelomstandigheden en exacte locatie) rond drie 121.RIM gesneuvelden (25.DIM) toegevoegd. Dat betekende ook een verbetering van de informatie van vier andere gesneuvelden.

[6 en 7 januari 2019] Aantal verbeteringen in de content aangebracht aangaande Mill en Gennep op 10 mei 1940.

[21 januari 2019] De auteur van deze website heeft in het recent gepubliceerde boek 'Blitzkrieg onder vuur' (Uitgeverij Aspekt) een deel van 154 pagina's geschreven over de Nederlandse defensiestrategie die in mei 1940 gold en voordien was gevormd. Het boek is een bundel van vier delen en vier auteurs. Het is voor EUR 24,95 verkrijgbaar bij alle digitale leveranciers en menig boekhandel. Volg de link in de voernoemde titel om naar de bestelpagina van het boek te gaan bij Aspekt.

[16 maart 2019] We werden op een onzorgvuldige vermelding van de soldaat D. Snijder gewezen en hebben dit aangepast.

[27 sept 2020] In het kader van de herbegrafenis van de soldaat Michels van 48e Cie PAG (Reg. Jagers) is de exacte aanleiding voor diens sneuvelen nog eens onderzocht en daarbij blijkt dat er goede duidelijkheid is omtrent het sneuvelen van de kapitein Schwing, de sergeant Versteeg en de soldaten Kraak en Michels, allen behorende tot de 48e Cie PAG. Hun grafpagina's zijn aangepast en de weergave van de pagina op 10 mei van de gebeurtenissen rond Hoek van Holland eveneens. De soldaat Michels wordt dezer dagen opnieuw begraven, deze keer op het militaire ereveld Grebbeberg en met militaire eer!

[7 maart 2021] Wij hebben geïnvesteerd in een editor waarmee we in de enorme database van het Duitse Bundesarchiv Kartei Verlusten kunnen zoeken naar gesneuveldenkaarten voor het Nederlandse front. Inmiddels vallen de eerste kaarten door de mazen en hebben we al een viertal (twee officieren, twee minderen) in Nederland onbekende slachtoffers in Nederland. Degenen die voor het Zuidfront relevant zijn zullen we de komende tijd aanvullen op deze website. Voor de Grebbeberg zal dat op die site gebeuren, maar daar hebben we vooralsnog niet de focus op.

Informatie delen - lezers dragen bij

In de menucategorie 'algemeen' is een rubriek 'gezocht', waar u actuele vragen van de onderzoeksredactie kunt vinden. Daarin gaat het om onderzoeksvragen, locatie vraagstukken en bijvoorbeeld boeken of circulaires. Uw bijdrage kan waardevol zijn voor de onderzoeken! 

De auteur is overtuigd van de moraal dat informatie over mei 1940 gedeeld moet worden. Informatie die wordt verzameld wordt dan ook met meerdere personen, instanties en als het opportuun is, met het NIMH gedeeld. De auteur hecht eraan dat informatie het publieke domein bereikt en niet wordt afgeschermd. Mocht er echter ooit iemand menen dat rechten worden geschonden, dan verzoekt de auteur hen nadrukkelijk contact op te nemen per e-mail.